Ажурирано: 27.12.2018.

Сертификати

BS OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
   
LS 1SB3249
   

 

 

ПКБ Корпорација тежи да постигне:


* обезбеди ресурсе - инпуте за успостављање, имплементацију и одржавање интегрисаног система менаџмента;

* саопшти ову политику свим запосленима кроз презентације, тренинге, примере из праксе и објавом на јавним местима;

* осигура да се интегрисан систем менаџмента примењује у целој организацији – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,OHSAS 18001:2007, Global G.A.P, HACCP.

* да се омогући безбедно радно окружење за све запослене, подуговараче и учеснике на пројектима;

* да се ради на превенцији инцидената, повреда и нарушавања здравља приликом извршавања радних активности, пружања услуга и употребе материјала и опреме и то ефективним управљањем ризицима, применом процедура и сталним обукама и вођењем евиденције о истима;

* запослени, подуговарачи и клијенти буду консултовани и учествују у доношењу одлука које се тичу здравља, безбедности на раду и заштите животне средине;

* да се очува животна средина и да се континуирано ради на превенцији загађења и управљању отпадом;

* да се обезбеди стално унапређење у коришћењу енергије-енергетска ефикасност, обновљиви извори енергије, рециклажа;

* да се установе методе којима би се могло вршити надгледање и мерење ефективности имплементације, као и унапређење интегрисаног система менадзмента;

* да се поштује и прати сва законска регулатива Републике Србије, као и међонародни прописи и стандарди и узимају у обзир сви други захтеви заинтересованих страна;

* Инвестирања (годишња, краткорочна и дугорочна) у нове развојне пројекте из домена делатности компаније у циљу побољшања услова рада и заштите на раду, као и животне средине како би се повећала продуктивност, ефикасност и ефективност по јединици производа.

Актуелно у ПКБ

лист пословног система ПКБ


У БРОЈУ 1774, децембар 2018.

Консолидовани
финансијски извештаји

Финансијски извештаји
Презентације
 

© Сектор за информатику
ПКБ Корпорације

 
 
© 2009 - 2016 Пољопривредна корпорација "Београд" а.д.
Београд, Падинска скела, Индустријско насеље б.б.